پروژه آلفا

پروژه آلفا با تمرکز بر زیر ساخت های iot  قصد دارد تا نسبت به برقراری ارتباط بین تمامی دستگاه های هوشمند بستری امن ر ا جهت استفاده از این ابزارها فراهم آورد.

تمرکز بر تمام دستگاهها

تمرکز برروی تمام دستگاههای ساخت شرکتهای مختلف نه فقط یک محصول خاص

تمرکز بر تمام دستگاهها

تمرکز برروی تمام دستگاههای ساخت شرکتهای مختلف نه فقط یک محصول خاص

تمرکز بر تمام دستگاهها

تمرکز برروی تمام دستگاههای ساخت شرکتهای مختلف نه فقط یک محصول خاص

تمرکز بر تمام دستگاهها

تمرکز برروی تمام دستگاههای ساخت شرکتهای مختلف نه فقط یک محصول خاص

کشور هدف

کد اختصاصی

CA-107

نیازمندی ها

تیم فعلی

رضا مددی

رضا مددی

برنامه نویس