فرم پیوست به تیم های استارتاپی

با تکمیل فرم زیر اطلاعات شما جهت تکمیل تیم های استارتاپی مراجعه شده به ما بررسی و در مناسب ترین تیم قرار خواهد گرفت.

  • در صورتی که درخواست اضافه شده به یک پروژه خاص را دارید کد پروژه را وارد نمایید در غیر اینصورت کارشناسان ما پروژه مناسب را به شما ئیشنهاد می دهند.
  • آدرس پروفایل خود در شبکه اجتماعی جهت آشنایی بیشتر وارد نمایید
  • توضیحات شخصی و پروژه هایی که در آنها شرکت داشته اید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .