متخصصین آماده پیوست به تیم

اطلاعات متخصصین و سرمایه گذاران آماده پیوستن به تیم های استارتاپی

رضا مددی

رضا مددی

برنامه نویس